- ×

Garantii

Võimaldame kasutatud sõidukitele garantiid kestusega kuni 24 kuud ilma läbisõidupiiranguta!

Olenemata sõidukist ja sellest, kas seda on enne ostu kontrollitud, ei saa keegi tagada sõidukile 100% töökindlust. Pakume Sulle garantiiteenust, mis võimaldab kindlustunde igaks olukorraks.

BRC garantii:

Mootori ja käigukasti remonttööd

Kestus kuni 24 kuud

Asendusauto (kui remonttööd kestavad kauem kui 24 tundi)

Garantii ainus tingimus on, et sõiduk peab olema kontrollitud ja hooldatud BRC Hoolduses!

BRC garantii detailne kirjeldus

Garantii objektiks on BRC Autokeskuse poolt müüdud kasutatud sõiduauto. Garantiileping sõlmitakse auto ostjaga ja leping ei laiene kolmandale isikule. Garantiiga on kaetud allpool loetletud osade või sõlmede remont BRC Autokeskuse remonditöökojas, kui on tuvastatud nende riknemine tulenevalt valmistajapoolsest veast.

Garantiialusteks sõlmedeks on sõiduki mootor (ilma toite- ja väljalaskesüsteemide, elektriliste- ja elektroonikakomponentide ning abi- ja lisaseadmeteta) ja käigukast ilma jahutussüsteemi ja elektroonikakomponentideta. Garantii ei laiene muuhulgas sidurile, hoorattale, sisse- ja väljalaskekollektorile (s.h turbo, vahejahuti), rihmadele, veovõllidele ja nende tihenditele, samuti vahe- ja jaotuskastidele ning diferentsiaalidele. Garantiiremont teostatakse BRC Autokeskuse remonditöökojas või muus BRC poolt valitud töökojas. Garantii ei kata sõiduki transporti remonditöökojani ega asendusauto kulusid.

Garantii alguse kuupäevaks on auto ostu kuupäev ja kestvuseks on 24 kuud läbisõidu piiranguta. Garantii kehtivuse tingimuseks on, et garantiiajal teostatakse kõik auto normaalseks ekspluatatsiooniks vajalikud hooldused ainult BRC Autokeskuse remonditöökojas. Tööde teostamine muus töökojas on lubatud vaid BRC poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud igakordse (ühekordse) nõusoleku alusel.

Müüja garantii ostetud sõidukile seisneb: defekti ilmnemisel defektse detaili või agregaadi tasuta asendamises või defekti kõrvaldamiseks vajalike remonditööde teostamises müüja omal valikul vastavalt garantii tingimustele, v.a. garantiijuhtumit välistavate asjaolude esinemise korral.

Garantii kestus ei peatu ajaks ega pikene vastava aja võrra, mille vältel ostja ei saa asja garantiijuhtumi tõttu kasutada (s.h. asja parandamiseks kuluv aeg).

Rikke ilmnemisel peab ostja pöörduma müüja poole ning esitama garantiiremonditaotluse koheselt pärast defekti ilmnemist. Kui taotlus on õigustatud ja tegemist on juhtumiga, millele garantii laieneb, teostab müüja tasuta vastavad tööd koos osade asendamise ja parandamisega. Iga väljavahetatud varuosa muutub müüja omandiks.

Garantii katkeb ning kaotab täies ulatuses oma kehtivuse järgmistel juhtudel:

ostja ei ole esitanud müüjale garantiiremonditaotlust

garantiiremonditaotlus esitati peale defekti ilmnemist hilinemisega, millega ei antud võimalust defekti kohe likvideerida

autot on kasutatud taksona või renditeenuse osutamiseks, autoga on osaletud mistahes võistlustel või sellega sarnastel üritustel või teevälises liikluses

autot on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel, mittevastavuses ekspluatatsiooninõuetele, kasutamise eeskirjadele, autoga on toimunud õnnetusjuhtum, mis on mõjutanud defekti teket või selle ulatust, autot on ülekoormatud,nõuetekohased hooldused või vajalikud remonttööd on tootjatehase nõuetele vastavalt teostamata või teostatud hilinemisega või mittekohaselt.

autole on paigaldatud osi ja tarvikuid, mis on mõjutanud defekti teket või selle ulatust või mis ei ole valmistajatehase poolt heaks kiidetud

Garantiijuhtumi ilmnemisel kohustub ostja koheselt teavitama BRC autokeskuse remonditöökoda kas e-posti teel aadressil [email protected] või telefoni teel numbritel (+327) 58 60 55 40 või (+372) 659 3636

Iga järjekordse hooldusaja kättejõudmise eel kontakteerub ostja ülaltoodud kontaktandmetel ning lepib kokku hoolduse läbiviimise aja.

Garantii kujutab endast müüja kui garantiiandja ühepoolset lubadust, mis tagab ostjale seaduses sätestatust soodsama seisundi ning sellega seoses on igasugused ostja täiendavad nõudmised, s.h. nõuded, mis puudutavad muudatuste tegemist, tingimuste leevendamist ja kahju hüvitamist, garantii tingimuste suhtes välistatud.
;